Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO

KODUJ Z KLASĄ

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Koduj z Klasą” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 czerwca 2016.

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).

3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania w Programie realizują wskazani przez Uczestnika nauczyciele („Zespół”).

4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

§2

ODBIORCY I ZASIĘG

1. Program realizowany jest w województwie lubelskim i podkarpackim.

2. Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych.

3. Uczestnikiem Programu jest szkoła reprezentowana przez dyrektora, zakwalifikowana do udziału w Programie przez Organizatora.

4. Osobami realizującymi Program w szkole są nauczyciele dowolnego przedmiotu (zalecana liczba nauczycieli realizujących Program w szkole to 2 osoby).

5. Pod opieką nauczycieli w Programie zadania realizują klasy, uczniowie lub grupy uczniowskie.

6. Liczba Uczestników Programu jest ograniczona do 10, a liczba nauczycieli realizujących Program w szkołach do 18.

§3

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia.

2. Rekrutacja do Programu trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2016 r.

3. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu

upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej

„Zgłaszający”) poprzez:

a. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej: „Formularz”)

dostępnego na stronie internetowej Programu zgodnie z zamieszczoną instrukcją;

 

b. zaakceptowanie Regulaminu Programu.

4. Zgłoszenie Placówki poprzez wysłanie formularza nie jest równoznaczne

z zakwalifikowaniem szkoły do udziału w Programie.

5. W zgłoszeniu należy podać m.in: nazwę, adres i REGON placówki, imię i nazwisko Nauczycieli biorących udział w Programie, ich adresy email i telefony kontaktowe, liczbę Zespołów i uczniów biorących udział w Programie. Podanie danych Nauczycieli wymaga uzyskania uprzednio przez Uczestnika ich zgody pisemnej.

6. Organizator podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia szkoły do Programu na podstawie przesłanego Formularza. O przyjęciu do Programu decydują następujące kryteria:

a. wyposażenie szkoły w sprzęt umożliwiający Nauczycielom prowadzenie zajęć w Programie z zadeklarowaną grupą uczniów (z Zespołem Uczniowskim) w systemie 1 komputer na 1 ucznia;

b. kolejność zgłoszeń;

c. doświadczenie w nauczaniu programowania i znajomość języków programowania;

7. Do dnia 4 grudnia 2016 r. na adres mailowy szkoły podany w formularzu zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia szkoły do Programu bądź informacja o niezakwalifikowaniu szkoły do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

8. W każdej Placówce do Programu powinno zgłosić się dwóch Nauczycieli. Są oni zobowiązani do wzajemnej współpracy w ramach Programu. Dopuszcza się udział mniejszej lub większej liczby Nauczycieli w Programie. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Organizator Programu.

9. Jeden Nauczyciel zgłasza do Programu minimum jeden Zespół uczniowski i deklaruje zrealizowanie z nim przewidzianych w Programie zadań.

10. Uczestnik może zgłosić większą liczbę Zespołów uczniowskich, z zastrzeżeniem, że z każdym z Zespołów uczniowskich Nauczyciel zrealizuje wszystkie przewidziane w Programie zadania. Warunkiem niezbędnym udziału większej liczby Zespołów uczniowskich jest zapewnienie przez Placówkę odpowiedniej liczby komputerów, umożliwiającej Nauczycielowi pracę z każdym z Zespołów uczniowskich w systemie 1 komputer na 1 ucznia.

11. Zespół Uczniowski składa się z minimum 4, a maksymalnie z 24 uczniów.

12. Dyrektor zgłaszający szkołę do udziału w Programie oraz każdy Nauczyciel zgłaszający się realizowania zadań w Programie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§4

ZASADY PROGRAMU

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Projekt powinien być realizowany Zespołach Uczniowskich pracujących pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun” lub „Nauczyciel”).

3. Od Nauczycieli wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem, podstawowa umiejętność programowania w języku Python, posiadanie własnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz dostęp do internetu.

4. Nauczyciel zobowiązuje się do:

a. udziału w bezpłatnym, obowiązkowym cyklu szkoleniowym (2 x 7h). Miejsca i terminy szkoleń zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie;

b. przeprowadzenia min. 4 zajęć lekcyjnych z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora oraz zrealizowaniem założenia programu – projektu informatycznego;

c. realizowania zadań zgodnie z harmonogramem Programu. W przypadku nierealizowania przez Nauczycieli zadań zgodnie z harmonogramem Organizatorzy mają możliwość usunięcia Uczestnika z Programu;

d. nadzoru nad pracą uczniów w ramach Programu.

5. Nauczyciel zobowiązuje się dopilnować, żeby uczniowie realizujący zadania pod jego opieką opublikowali w internecie przez zakończeniem programu wypracowane przez siebie efekty działań w postaci gotowej aplikacji lub jej fragmentu (dalej „Materiały”).

6. Przed zakończeniem Programu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku, Opiekun/Nauczyciel zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy koordynatora programu, pisemnego sprawozdania z realizacji działań w Programie z wykorzystaniem formatki przygotowanej i udostępnionej przez Organizatora (dalej „Sprawozdanie”).

7. Opiekun ponadto, wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory i Materiały) było wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez Organizatora.

8. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.

9. Zadania Zespołu uczniowskiego:

a. udział w zajęciach z programowania prowadzonych przez Nauczyciela/Opiekuna i przewidzianych w ramach Programu.

10. Zadania Organizatorów:

a. przeszkolenie trenerów („Ambasadorów”), którzy poprowadzą szkolenia z programowania w języku Python dla Uczestników programu;

b. przygotowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych i udostępnienie ich na Licencji CC-BY-SA. Materiały będą obejmować m.in.: zestaw scenariuszy do zajęć w językach: Scratch, Kodu, Python, HTML 5, PHP oraz Java;

c. przygotowanie dodatkowych materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji Programu;

d. zapewnienie wszystkim Nauczycielom uczestniczącym w Programie bezpłatnego szkolenia z podstaw programowania. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i sprzęt szkoleniowy. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu;

e. zapewnienie merytorycznej i metodycznej pomocy Nauczycielom i Zespołom uczniowskim w trakcie trwania Programu;

f. organizacja wsparcia eksperckiego stacjonarnego i online dla Nauczycieli;

g. prowadzenie strony internetowej Programu: www.kodujzklasa.pl;

h. prowadzenie bloga programu oraz forum (http://discourse.kodujzklasa.pl/) dla uczestników Programu;

i. promocja Programu i działań Uczestników w mediach;

j. archiwizacja zebranych i stworzonych przez Zespoły lub Nauczycieli/Opiekunów materiałów i wykorzystywanie ich w publikacjach edukacyjnych;

k. przygotowanie i przekazanie po zakończeniu realizacji Projektu: zaświadczeń dla nauczycieli/opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów.

11. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest do wyznaczenia zastępstwa dla Nauczyciela, który z przyczyn losowych nie może kontynuować udziału w Programie. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatorów o takiej potrzebie i we własnym zakresie przygotować nowego Nauczyciela do wykonania zadań przewidzianych w Programie.

§6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Nauczycielom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.

2. O ile nie zaznaczono inaczej wszelkie materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem są publikowane na licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA).

3. Z chwilą przekazania przez Uczestnika w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

 

4. Licencja obejmuje także:

  • zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  • zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  • upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych.

5. Uczestnik (a także Zespół/Opiekun) oświadcza, że:

  • nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  • przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

6. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt.5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

2. Nauczyciele, realizujący Program w szkole, podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. W ramach zaznaczenia odpowiednich pól w Formularzu Nauczyciel, realizujący Program w szkole wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

4. W ramach zaznaczenia odpowiednich pól w Formularzu Nauczyciel, realizujący Program w szkole wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje.

5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy udostępnią nieodpłatnie niniejszy Regulamin na stronie internetowej www.kodujzklasa.pl/regulamin oraz w sposób umożliwiający uczestnikom Programu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi się oni posługują.

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail koordynatora programu: grzegorz.lipski@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do Regulaminu Programu Koduj z Klasą.

3. Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej Programu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.